+421 32 / 7434 714 selecttn@selecttn.sk

Obchodné podmienky

Vážení obchodní priatelia,
naša firma patrí medzi popredné veľkoobchody v SR a ČR a zaoberá sa predajom metrového textilu a bytového textilu a bytových doplnkov.

Pôsobíme na trhu 25 rokov. Teraz Vám ponúkame náš tovar aj prostredníctvom zásielkového internetového obchodu.

Ponúkame Vám široký sortiment materiálov rôzneho zloženia vhodný na všetky ročné obdobia. Ak hľadáte materiál, ktorý v našej ponuke nie je, napíšte nám a radi Vám odpovieme, či Vami požadovaný materiál vieme zabezpečiť.

Fotografie materiálov sú čo najvernejšie, ale každý monitor zobrazuje farby inak. Preto Vám na vyžiadanie pošleme malé vzorky materiálov poštou.

Cena tovaru je uvedená za 1 m látky. Minimálne objednávka je 0,5m od materiálu a farby.

 

Ceny pre veľkoodberateľov 

Podmienkou je živnostenský list a odber celých roliek a celých balíkov. Informácie o cenách Vám poskytneme telefonicky alebo e-mailom.

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, ak tovar bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, objednaný na zákazku. Zákon 102/2014.

Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u predávajúceho predložením vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy. Vyplnený formulár v listinnej podobe je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu spolu s tovarom na adresu predávajúceho.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie od odstúpení od zmluvy bolo spolu s tovarom odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1.

Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, nepoužitý, nerozstrihaný, kompletný s visačkou a vrátane priloženého dokladu o kúpe. Tovar, z ktorého bola visačka odstránená, nebude predávajúci akceptovať. Kupujúcemu odporúčame poslať predávajúcemu tovar na vrátenie doporučene, poistený a vo vhodnom balení, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu zásielky. 

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zrealizovanej objednávky alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Tovar vrátený formou dobierky, predávajúci neprevezme.

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Reklamačný poriadok

 

Zásielky, ktoré javia známky poškodenia (roztrhnutý obal), v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru. Spíšte s dopravcom protokol o poškodení a kontaktujte nás.

Podpisom dodacieho listu potvrdzujete, že zásielka bola doručená v poriadku. K reklamovanému tovaru nezabudnite priložiť kópiu faktúry a reklamačný protokol. V prípade oprávnenej reklamácie Vám pošleme nový tovar na vlastné náklady.

Záruka vrátenia peňazí sa vzťahuje na tovar neporušený v originálnom obale, aby mohol byť ponúknutý ďalším záujemcom.

Po obdržaní vráteného tovaru Vám peniaze za tovar (okrem poštovného) pošleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po prebratí tovaru.

Pokiaľ by vznikli nejasnosti v danej problematike, kontaktujte nás na selecttn@selecttn.sk, radi Vám na prípadné otázky odpovieme.

Alternatívne riešenie sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu selecttn@selecttn.sk alebo telefonicky na čísle: 0327434714.

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je tu na weboom sídle MH SR. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady

 

 

Veľmi radi privítame každú dobrú myšlienku, pripomienku alebo záujem o užšiu spoluprácu v oblasti predaja nášho tovaru.

Želáme Vám veľa spokojnosti a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Kolektív pracovníkov veľkoobchodu
Select spol. s. r. o.

Kontakt

Select s.r.o.
metrový a bytový textil

Zamarovce 80
911 05 Trenčín

Newsletter

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga